Наша гаряча лінія ― (044)537-55-05
Або залишіть звернення..

Статут КП "Київський метрополітен"

(нова редакція)

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальне підприємство "Київський метрополітен" (надалі - Підприємство) належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України від 30.06.98 N 464-Р та Київської міської державної адміністрації від 28.10.98 N 2155 "Про зарахування майна державного підприємства у комунальну власність територіальної громади м. Києва" і підпорядковано Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент).

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 р. N 791)

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" є правонаступником державного підприємства "Київський метрополітен".

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Повне найменування Підприємства українською мовою:

Комунальне підприємство "Київський метрополітен"

Скорочене найменування українською мовою:

КП "Київський метрополітен"

Повне найменування російською мовою:

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен"

Повне найменування англійською мовою:

Communal enterprise "Kyivskiy metropolitan"

2.2. Місцезнаходження Підприємства:

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 35.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 р. N 791)

СТАТТЯ 3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном;

- виконання функцій замовника будівництва нових дільниць та об'єктів метрополітену;

- забезпечення разом з іншими учасниками інвестиційного процесу виконання робіт з виготовлення вагонів, ескалаторів, іншого обладнання метрополітену та запасних частин до них;

- забезпечення мобілізаційної готовності Підприємства;

3.2. Предметом діяльності Підприємства є:

- надання послуг з перевезень пасажирів;

- виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які передбачені законодавством України з метою отримання прибутку (доходу);

- виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних засобів Підприємства;

- розробка і виробництво технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують якісне і безпечне перевезення пасажирів;

- організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для Підприємства та для інших підприємств, установ та організацій;

- організація медичного обслуговування працівників Підприємства та інших підприємств, установ та організацій, медична практика;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

- організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;

- діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- розробка нормативно-технічної документації на обслуговування та ремонт основних засобів Підприємства, яка затверджується керівництвом Підприємства;

- розробка і виробництво спільно із спеціалізованими організаціями і підприємствами вагонів метрополітену, ескалаторів та інших технічних засобів і обладнання, а також автоматизованих систем керування технічними засобами, що забезпечують перевезення пасажирів, та їхню безпеку;

- виконання пусконалагоджувальних робіт для Підприємства та для інших підприємств, установ, організацій;

- надання в оренду приміщень, обладнання іншим підприємствам, установам та організаціям;

- організація та здійснення рекламної діяльності, рекламно-інформаційна діяльність, виконання розмножувальних робіт;

- надання непрофільних платних послуг населенню;

- виготовлення та реалізація товарів, продукції, робіт (послуг) для інших підприємств та громадян;

- виконання робіт протипожежного призначення;

- організація об'єктів громадського харчування з правом продажу спиртних напоїв і тютюнових виробів, організації банкетів, святкових вечорів, весіль, обідів;

- придбання, зберігання, використання, перевезення та відпуск прекурсорів;

(абзац двадцятий пункту 3.2 у редакції розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 10.08.2011 р. N 1433)

- надання послуг, в т. ч.: маркетингових, інформаційних, консультаційних, виробничих, науково-дослідних, експертних, транспортно-експедиційних, брокерських, маклерських, представницьких, агентських, консигнаційних, управлінських;

- здійснення експортно-імпортних операцій (окрім імпорту підакцизних товарів);

- співробітництво з українськими та закордонними партнерами з метою виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт;

- організація виробництва конкурентоспроможних видів продукції, а також товарів широкого вжитку та товарів виробничо-технічного призначення;

- комерційне використання результатів науково-дослідних та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, "know-how", послуг типу "інжиніринг", розробка, експлуатація та реалізація наукових технологій, інформаційно-комерційне обслуговування;

- орендні, в тому числі лізингові операції за згодою власника, крім випадків, передбачених законодавством;

- надання готельних послуг;

- надання послуг зв'язку;

- здійснення всіх видів угод та операцій з нерухомістю, які не заборонені законодавством України;

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурного та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика (за винятком будівництва нових дільниць метрополітену);

- монтажні, будівельні, пусконалагоджувальні та ремонтні роботи;

- виготовлення та реалізація столярної та меблевої продукції;

- операції у сфері поводження з відходами;

- заготівля і переробка відходів, що утворюються в процесі діяльності підприємства;

- організація сервісного обслуговування, включаючи автомобільний сервіс, ремонт автотранспорту;

- надання фотопослуг, продаж фототоварів, засобів зв'язку, аксесуарів, карток оплати зв'язку та транспортних послуг;

- надання побутових послуг юридичним та фізичним особам;

- надання митних та складських послуг;

- надання послуг з розробки технічної документації до програмного забезпечення;

- проектування та встановлення інформаційних мереж (передачі даних, зв'язку, відео тощо);

- надання послуг з перевірки радіоелектронних компонентів та електронно-вакуумних пристроїв;

- розробка комп'ютерного програмного забезпечення;

- охоронна діяльність.

(пункт 3.2 доповнено абзацом сорок третім згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 03.11.2015 р. N 1072)

3.3. У випадку, якщо для здійснення видів діяльності, передбачених у пункті 3.2, необхідна наявність спеціального дозволу (ліцензії, сертифікату тощо), Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Підприємство має статус юридичної особи з дня його державної реєстрації.

4.2. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими підзаконними актами України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказами Департаменту та цим Статутом.

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 р. N 791)

4.3. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та спеціальну печатку "Для митних декларацій", штампи, бланки, а також знак для товарів і послуг.

4.4. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, на умовах і порядку, встановлених законодавством України.

4.5. Підприємство має право здійснювати інвестиційні проекти, укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді.

4.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з законодавством України.

4.7. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.8. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню добровільно або за рішенням суду.

СТАТТЯ 5. МАЙНО І КОШТИ

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади м. Києва і закріплено за ним на праві господарського відання.

Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником або уповноваженим ним органом, з обмеженням правомочності розпоряджання щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом.

5.3. Статутний капітал КП "Київський метрополітен" формується за рахунок балансової вартості необоротних активів, що сформована в сумі витрат на придбання, модернізацію (в тому числі за рахунок бюджетних коштів) будівництва та дооцінки основних засобів, а також обігових коштів та нововведених до комунальної громади міста Києва основних засобів.

Зміна (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу може здійснюватися за рахунок поповнення обігових коштів, дооцінки, придбання чи безоплатного отримання основних засобів.

5.4. Підприємству встановлюється статутний капітал в розмірі 3010436910,00 гривень (три мільярди десять мільйонів чотириста тридцять шість тисяч дев'ятсот десять гривень), що складається:

із залишкової вартості об'єктів основних фондів у сумі 988427000,00 гривень;

обігових коштів у розмірі 84441710,00 гривень цільового фінансування на поповнення статутного капіталу згідно з рішеннями Київської міської ради від 17.01.2008 N 3/4475 "Про бюджет міста Києва на 2008 рік", від 06.03.2009 N 124/1179 "Про бюджет міста Києва на 2009 рік", від 26.02.2010 N 10/3448 "Про внески до статутних фондів комунальних підприємств "Київпастранс", "Київський метрополітен" та Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)", від 14.05.2010 року N 793/4231 "Про бюджет міста Києва на 2010 рік";

нововведених та зарахованих до комунальної власності територіальної громади міста Києва основних засобів у розмірі 594284390,00 гривень;

обігових коштів у розмірі 362563910,00 гривень згідно з рішенням Київської міської ради від 30.12.2010 N 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік";

обігових коштів у розмірі 377200000,00 гривень згідно з рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 N 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік";

обігових коштів у розмірі 412400000,00 гривень згідно з рішенням Київської міської ради від 08.02.2013 N 3/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 рік";

обігових коштів у розмірі 191119900,00 гривень згідно з рішенням Київської міської ради від 04.02.2014 N 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік" та від 25.12.2014 N 737/737 "Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства "Київський метрополітен".

(пункт 5.4 у редакції розпоряджень Київської
міської державної адміністрації від 24.07.2012 р. N 1281,
від 24.05.2013 р. N 791,
від 24.12.2013 р. N 2307,
від 09.02.2015 р. N 96)

5.5. Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно, передане йому власником, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) (далі - Адміністрація);

- доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, виконання робіт, а також від інших видів господарської діяльності;

- кредитів банків та інших кредиторів;

- доходи від цінних паперів;

- капітальні вкладення, компенсації з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законом порядку;

- інші джерела, передбачені законодавством України.

5.6. Підприємство має право з дозволу власника або уповноваженого ним органу здавати в оренду, надавати іншим підприємствам, організаціям та установам безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

СТАТТЯ 6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і визначати основні напрямки свого розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства, підвищення доходів.

6.1.2. Виконувати роботи, надавати послуги, реалізувати свою продукцію за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, виходячи з умов економічної їх доцільності.

Надання послуг з перевезень пасажирів здійснюється за регульованими Адміністрацією цінами і тарифами.

Якщо регульовані ціни і тарифи не забезпечують нормальне функціонування і розвиток Підприємства, Адміністрація компенсує втрати Підприємства за рахунок коштів відповідних бюджетів.

6.1.3. Створювати філіали, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджувати положення про них.

6.1.4. Придбавати цінні папери юридичних осіб України та інших держав.

6.1.5. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України для підприємств.

6.2. На Підприємство покладаються такі обов'язки:

6.2.1. Перевезення пасажирів.

6.2.2. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного та місцевого бюджетів згідно з чинним законодавством.

6.2.3. Своєчасне освоєння нових дільниць, виробничих потужностей та введення в дію придбаного обладнання.

6.2.4. Створення належних умов для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечення додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм з охорони праці.

6.2.5. Здійснення заходів з метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників, забезпечення економного і раціонального використання фонду оплати праці, своєчасних розрахунків з працівниками Підприємства.

6.2.6. Виконання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

СТАТТЯ 7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ І САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

7.1. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу.

7.2. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

7.3. Підприємство очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою на контрактній основі за поданням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Призначення на посаду та звільнення з посади начальника Підприємства узгоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у межах його повноважень.

(пункт 7.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 р. N 791,
у редакції розпорядження Київської міської
державної адміністрації від 09.02.2015 р. N 96)

7.4. Начальник:

7.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції інших органів управління Підприємством.

7.4.2. Несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства.

7.4.3. Затверджує структуру і штатний розпис Підприємства, Положення про його структурні підрозділи (управління, відділи тощо).

7.4.4. Призначає на посаду і звільняє з посади:

- керівників та спеціалістів структурних підрозділів;

- першого заступника, директора фінансового, заступників начальника за погодженням з директором Департаменту та заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

(абзац третій підпункту 7.4.4 пункту 7.4 із змінами, внесеними
згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 24.05.2013 р. N 791)

7.4.5. Керує роботою на основі єдиноначальності відповідно до цього Статуту.

7.4.6. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.

7.4.7. Розпоряджається майном та коштами підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.4.8. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує та перевіряє їх виконання.

7.4.9. Укладає договори, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків.

7.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються начальником з участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

7.6. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом.

7.7. Право укладання колективного договору від імені власника надається начальнику, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацію Підприємства, питання охорони праці, соціального розвитку.

7.8. Трудовий колектив Підприємства безпосередньо або через уповноважений ним орган:

- розглядає і затверджує проект колективного договору Підприємства;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород;

- відповідно до законодавства України вирішує питання про вступ і вихід Підприємства з об'єднання підприємств.

СТАТТЯ 8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).

8.2. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється Підприємством шляхом складання у порядку та за формою, що визначаються Адміністрацією, річних фінансових планів, які затверджуються Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(абзац перший пункту 8.2 із змінами, внесеними згідно з
розпорядженням Київської міської державної адміністрації
від 24.05.2013 р. N 791)

В річних фінансових планах Підприємства передбачається розмір відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва у плановому році.

8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку до бюджету м. Києва в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим планом на поточний рік, здійснюється першочергово, після сплати обов'язкових платежів.

8.4. Прибуток Підприємства використовується у порядку, визначеному Київською міською радою.

8.5. Підприємство звітує про стан виконання річного фінансового плану в порядку, що визначається Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 р. N 791)

8.6. Підприємство подає звіт про свою фінансово-господарську діяльність Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а також державним статистичним та контрольним органам - у формі і в строки, встановлені законодавством України.

(пункт 8.6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
Київської міської державної адміністрації від 24.05.2013 р. N 791)

8.7. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів своїх працівників згідно з законодавством України.

8.8. Підприємство може створювати цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю, згідно з законодавством України.

8.9. Підприємство самостійно та за рахунок коштів, передбачених місцевими програмами, здійснює матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

8.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються начальником метрополітену за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.

Пенсіонери та інваліди, що працювали до виходу на пенсію на Підприємстві, користуються поряд з його працівниками наявними можливостями медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками в оздоровчі і профілактичні заклади та іншими соціальними послугами відповідно до діючого на Підприємстві положення.

8.11. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну звітність.

8.12. Контроль за діяльністю Підприємства та ревізія його фінансово-господарської діяльності здійснюється згідно з законодавством України.

СТАТТЯ 9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

9.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується у повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

9.3. Підприємство самостійно веде експортно-імпортні операції, або доручає їх ведення спеціалізованим зовнішньоекономічним (торговим) організаціям на договірній основі.

9.4. Валютна виручка, одержана Підприємством в результаті зовнішньоекономічної діяльності, зараховується на валютні рахунки Підприємства і використовується ним самостійно відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться відповідно до законодавства України та затверджуються у тому ж порядку, у якому він затверджувався.

СТАТТЯ 11. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом ліквідації та реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), яке проводиться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника або уповноваженого ним органу, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду або господарського суду.

11.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється власником або уповноваженим ним органом.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів визначається власником або уповноваженим ним органом, судом, господарським судом згідно з законодавством України.

11.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства і подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

11.4. Працівникам Підприємства, які звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Підприємства, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5. Майно Підприємства, що залишається після задоволення вимог кредиторів і членів трудового колективу, використовується за вказівками власника або уповноваженого ним органу.

11.6. Підприємство вважається припиненим з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

e-Квиток

Довіряй ЗСУ!

Дія. Цифрова освіта

Електроні закупівлі КП «Київський метрополітен»