Наша гаряча лінія ― (044)537-55-05
Або залишіть звернення..

Адміністрація підприємства


Пінчук Дмитро ІвановичУправління стратегічних комунікацій

Начальник Пінчук Дмитро Іванович

Основні функції:

 • розгляд звернень громадян, що надійшли до КБУ «Контактний центр міста Києва», Київської міської державної адміністрації, «Гарячої лінії метрополітену», на офіційний сайт, на адресу КП «Київський метрополітен» та надання відповідей на них; 
 • організація взаємодії підприємства із засобами масової інформації та громадськістю з метою висвітлення його роботи.

Телефон: (044) 238-58-98, факс: (044) 238-54-69
e-mail: H.Anisimova@metro.kyiv.ua

 

 


photo_2021-05-20_16-34-25.jpgУправління внутрішнього контролю

Начальник Ковбій Антоніна Степанівна

Основні функції:

 • здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, цільовим та ефективним використанням коштів, майна, фінансових, матеріальних та інших ресурсів, виконанням планових завдань, достовірністю ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 • здійснення контролю за усуненням порушень фінансово-господарської дисципліни, відшкодування заподіяних збитків, безгосподарності й марнотратства, перекручення фінансової звітності та вжиття заходів до запобігання фінансових і майнових порушень у подальшому;
 • проведення внутрішнього аудиту та економічного аналізу фінансово-господарської діяльності на об’єктах контролю з метою надання об’єктивної, максимально повної інформації фінансового та майнового стану об’єкта контролю, виявлення існуючих відхилень від встановлених норм, своєчасного виявлення основних чинників, які сприяли тому чи іншому порушенню та оперативного надання пропозицій щодо їх усунення, моніторингу, аналізу і оцінки ризиків, що виникають у процесі досягнення цілей об’єкта контролю, вжиття належних заходів щодо управління ними – їх попередження чи обмеження;
 • здійснення організаційно-методичної роботи на об’єктах контролю, спрямованої на підвищення кваліфікаційного рівня працівників фінансово - економічних підрозділів та надання їм практичної допомоги;
 • відстеження кон'юнктури ринку та надання висновків щодо очікуваної вартості на придбання товарів та послуг, що закуповуються підприємством;
 • запобігання неефективним закупівлям товарів та послуг;
 • здійснення організаційних заходів з контролю за повнотою збору та обліку доходів від перевезень пасажирів та збереженням товарно-матеріальних цінностей у касах метрополітену.

Телефон: (044) 238-34-48
e-mail: N.Gavenko@metro.kyiv.ua


photo_2021-11-08_17-15-46.jpgЮридичне управління

Начальник Бабенко Володимир Миколайович

Основні функції:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування вимог законодавства та інших нормативно-правових актів та документів Підприємством;
 • внесення керівництву Підприємства пропозицій щодо вирішення правових питань, що стосуються діяльності КП «Київський метрополітен»;
 • забезпечення додержання законності при веденні претензійно-позовної роботи, роботи виконавчого впровадження та банкрутства, представництва та захисту інтересів Підприємства у всіх судових інстанціях України, а також в державних органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях, установах;
 • забезпечення проведення роботи, направленої на захист інтересів Підприємства, в межах виконавчого провадження та провадження у справах про банкрутство;
 • правове супроводження договірної роботи на Підприємстві;
 • надання консультативної, методичної та організаційної допомоги відповідним структурним підрозділам Підприємства щодо здійснення договірної роботи;
 • організація договірної роботи на Підприємстві відповідно до вимог законодавства України, нормативно-розпорядчих документів Підприємства;
 • здійснення реєстрації проектів договорів, договорів (угод, контрактів) та додаткових угод до них, які укладаються на Підприємстві;
 • зберігання оригіналів укладених Підприємством договорів (угод, контрактів), додатків до них та інших документів, пов’язаних з договірною роботою;
 • надання консультативної допомоги з правових питань працівникам структурних підрозділів Підприємства, з метою сприяння виконанню останніми своїх функцій;
 • ведення роботи, спрямованої на удосконалення локальних нормативних актів Підприємства.

Телефон: (044) 238-44-42
e-mail: T.Gaidai@metro.kyiv.ua


Управління бухгалтерського обліку та фінансів

Головний бухгалтер - начальник управління Панасюк Людмила Григорівна

Основні функції:

 • організація роботи і ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства відповідно до єдиних методологічних засад та принципів бухгалтерського обліку, складання статистичної, фінансової, податкової звітності по підприємству, проведення розрахунків заробітної плати працівників підприємства;
 • організація фінансового забезпечення діяльності підприємства, контроль руху грошових потоків, забезпечення кредитними ресурсами, ефективне використання коштів підприємства;

Телефон: (044) 238-50-21, факс: (044) 238-59-01
e-mail: O.Harchenko@metro.kyiv.ua


Служба охорони праці

Начальник Андрєєва Тетяна Григорівна

Основні функції:

 • організація ефективної системи управління охороною праці на підприємстві, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного підрозділу і кожного працівника та забезпечення фахової підтримки рішень керівника підприємства з цих питань;
 • організація роботи щодо: створення на робочих місцях в кожному підрозділі підприємства умов праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці; проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення небезпечних і шкідливих виробничих чинників, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю, здоров’ю та працездатності працівників підприємства; розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві;
 • вивчення та сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працівників;
 • контроль за дотриманням працівниками вимог законів, державних нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних актів з охорони праці підприємства, положень розділу «Охорона праці» Колективного договору;
 • інформування та надання роз’яснень працівникам підприємства, в тому числі посадовим особам, з питань охорони (безпеки) праці.

Телефон: (044) 238-44-47
e-mail: A.Ignatenko@metro.kyiv.ua


 unnamed.jpgГоловний економіст - начальник управління економічного планування та бюджетування

Щербак Катерина Олександрівна

Основні функції:

керівництво організаційно-економічним забезпеченням діяльності підприємства;

 • забезпечення формування повної собівартості послуг з перевезення пасажирів та розрахунку тарифу на проїзд в метрополітені;
 • розробка та організація впровадження заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємства, зниження собівартості перевезень пасажирів, ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 
 • організація роботи з економічного планування та аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, направленої на забезпечення раціональної господарської діяльності, виявлення і мобілізацію внутрішньогосподарських резервів виробництва з метою запобігання виникненню негативних явищ у господарській діяльності підприємства та досягнення найбільшої економічної ефективності

Телефон: (044) 238-54-21
e-mail: L.Alvan@metro.kyiv.ua

 

 


 

Дрофа Валентина ПавлівнаУправління праці та заробітної плати

Начальник Дрофа Валентина Павлівна

Основні функції:

 • удосконалення організації виробництва, форм і систем заробітної плати, матеріального та морального стимулювання працівників підприємства;
 • організація процесів праці і управління на підприємстві відповідно до його цілей і стратегії.

Телефон: (044) 238-54-21, факс: (044) 238-59-26
e-mail: L.Alvan@metro.kyiv.ua

 


photo_2021-11-08_16-59-48.jpgТехнологічне управління

Начальник Балашкевич Володимир Борисович

Основні функції:

 • забезпечення технічної експлуатації метрополітену необхідною нормативно-технічною документацією з питань організації руху поїздів, технічного обслуговування і ремонту обладнання, пристроїв, будівель і споруд, рухомого складу;
 • розробка заходів з більш ефективного використання технічних засобів метрополітену, а також впровадження нових технічних рішень і технологічних процесів, направлених на економію трудових, матеріальних та енергетичних ресурсів;
 • проведення технічного огляду об’єктів котлонагляду (ескалаторів, ліфтів, кранів, підйомників, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), а також технічного огляду та експертного обстеження електроустановок та електрообладнання підвищеної небезпеки;
 • координування роботи структурних підрозділів підприємства з питань утримання та безпечної експлуатації будівель і споруд, технологічного обладнання, технологічного транспорту, в також організація неруйнівного контролю та зварювального виробництва.

Телефон: (044) 238-42-65
e-mail: O.Novokhatnia@metro.kyiv.ua


Петров Костянтин ЮрійовичТехнічне управління

Начальник Петров Костянтин Юрійович

Основні функції:

 • ведення та забезпечення реалізації єдиної економічно обґрунтованої науково-технічної політики Підприємства, спрямованої на перспективний розвиток метрополітену та будівництво окремих об’єктів, реконструкцію, технічне переоснащення і вдосконалення існуючої виробничо-технічної бази, підвищення експлуатаційної надійності основних засобів і технічного рівня Підприємства в цілому;
 • забезпечення та координація діяльності структурних підрозділів Підприємства з питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, ліцензування, винахідництва і раціоналізації, метрології і стандартизації;
 • інформаційно-технічне та проектно-конструкторське забезпечення діяльності Підприємства.

Телефон: (044) 238-54-76, факс: (044) 238-58-50
e-mail: O.Chevichelova@metro.kyiv.ua


Овдій Олександр ІвановичУправління кадрової роботи

Начальник Овдій Олександр Іванович

Основні функції:

 • організація кадрової роботи в діяльності Підприємства, головною метою якої є забезпечення кадрами, формування кадрового резерву, організація професійного навчання та перепідготовки, ефективне використання кадрів Підприємства;
 • забезпечення соціально-побутових потреб працівників Підприємства, забезпечення їх прав, пільг і соціальних гарантій;
 • організація роботи із забезпечення Підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з штатним розписом.

Телефон: (044) 238-44-33
e-mail: L.Litvinchuk@metro.kyiv.ua


Яговенко Тетяна МиколаївнаОрганізаційно-розпорядче управління

Начальник Яговенко Тетяна Миколаївна

Основні функції:

 • організація діловодства на підприємстві, здійснення контролю та перевірки виконання рішень виробничих нарад, наказів, розпоряджень і доручень начальника метрополітену, розпорядчих документів КМДА;
 • господарське обслуговування підрозділів адміністрації Підприємства і утримання в належному стані будівлі адміністрації Підприємства та її території, згідно з правилами і нормами виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також контроль за справністю устаткування.

Телефон: (044) 238-44-50
e-mail: T.Yagovenko@metro.kyiv.ua


Управління майнових та земельних ресурсів

Начальник Яремчук Олена Володимирівна

Основні функції:

 • забезпечення організації, ведення, формування єдиної політики та координації діяльності підприємства щодо майнових та земельних питань;
 • ведення реєстру нерухомого майна та земельних ділянок підприємства, здійснення контролю за ефективністю та цільовим використанням майна та земельних ресурсів;
 • організація та координація роботи щодо використання майна, закріпленого за підприємством на праві господарського відання, іншими суб'єктами господарювання;
 • організація та координація роботи підприємства щодо інформаційного та навігаційного забезпечення пасажирів.

 

Телефон: (044) 238-44-76
e-mail: N.Borchakivska@metro.kyiv.ua


 Петрович.JPGУповноважений з антикорупційної діяльності  

Лепикаш Анатолій Петрович

Основні функції:

 • визначення пріоритетних напрямків боротьби із корупцією, заходів щодо запобігання злочинним проявам, підготовка пропозицій з цих питань;
 • підготовка, забезпечення та контроль за виконанням Антикорупційної програми КП «Київський метрополітен» та заходів щодо запобігання корупції;
 • надання методичної та консультативної допомоги працівникам і керівникам структурних підрозділів з питань дотримання антикорупційного законодавства;
 • визначення корупційної складової у фактах, порушеннях та зловживанннях, що викладені у листах та зверненнях громадян і вжиття відповідних заходів по їх усуненню.

Телефон: (044) 238-34-43
e-mail: T.Kuchkovska@metro.kyiv.ua


 

Відділ з питань запобігання і протидії корупції 

 Drach_.jpg

Начальник Драч Тетяна Миколаївна

Основні функції відділу:

 • проведення роботи щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції", антикорупційного законодавства України в КП "Київський метрополітен", визначення пріоритетних напрямків та впровадження заходів щодо виявлення, запобігання і протидії корупційним проявам;
 • підготовка, впровадження та контроль за виконанням Антикорупційної програми КП "Київський метрополітен" та відповідних заходів щодо запобігання та протидії корупції.

Телефон: (044) 238-34-43

e-mail: T.Kuchkovska@metro.kyiv.ua

 


Відділ цивільного захисту 

photo_2021-06-02_08-42-30.jpg

Начальник Самоліченко Володимир Олександрович

Основні функції:

 • забезпечення виконання вимог  чинного законодавства України у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки;
 • організація виконання заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки на підприємстві, спрямованих на захист працівників та пасажирів метрополітену, майна і територій підприємства від негативного впливу небезпечних чинників надзвичайних ситуацій та териростичних проявів, 
 • впровадження заходів щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру;
 • забезпечення сталого функціонування підприємства в умовах надзвичайних ситуацій і в особливий період;
 • організація роботи формувань цивільного захисту електродепо та зведених загонів станцій, у разі виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації її наслідків.

Телефон: (044) 238-44-29
e-mail: O.Yermolenko@metro.kyiv.ua


Бойченко Віталій ІвановичРежимно-секретний відділ

Начальник Бойченко Віталій Іванович

Основні функції:

 • здійснення контролю за станом режиму секретності на Підприємстві.

Телефон: (044) 238-44-62
e-mail: V.Boychenko@metro.kyiv.ua

 

 


 

Чичикало Олександр Михайлович

Ревізорський апарат

Заступник начальника метрополітену – головний ревізор з безпеки руху поїздів Чичикало Олександр Михайлович

Основні функції:

 • організація і контроль роботи всіх структурних підрозділів метрополітену щодо забезпечення безпеки руху поїздів і автотранспорту;
 • вжиття заходів, спрямованих на зміцнення дисципліни, підвищення відповідальності працівників метрополітену за виконання Правил технічної експлуатації метрополітенів та інших інструкцій, дотримання встановленого порядку утримання технічних засобів, впровадження більш досконалих технологічних процесів, пристроїв і механізмів, що гарантують безаварійне здійснення перевезень.

Телефон приймальні: (044) 238-44-71
e-mail: G.Boyko@metro.kyiv.ua


 

Ісько Володимир ЮрійовичОперативна служба метрополітену

Начальник Ісько Володимир Юрійович

Основні функції:

 • здійснення оперативного керівництва та контролю з питань організації перевезень пасажирів, виконання графіків руху поїздів з прийняттям необхідних заходів щодо усунення наслідків при виникненні випадків порушень нормальної роботи метрополітену та у випадках позаштатних ситуацій;
 • організація і забезпечення взаємодії між керівним складом метрополітену, Київською міською державною адміністрацією, Департаментом транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації, оперативними службами та правоохоронними органами міста під час загрози або виникненні позаштатних ситуацій та порушень безпеки руху.

Телефон: (044) 238-44-40
e-mail: V.Isko@metro.kyiv.ua


Проєктно-конструкторське технологічне бюро

Начальник-головний конструктор метрополітену Сиволапова Олена Василівна

Основні функції:

 • розроблення, відповідно до вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил, проєктної, проєктно-конструкторської, кошторисної та технологічної документації або окремих її розділів (частин) для експлуатаційних (виробничих) потреб підприємства;
 • здійснення авторського нагляду під час реалізації проєктних рішень.

Телефон: (044) 238-54-26, факс: (044) 238-54-20
e-mail: S.Pacenko@metro.kyiv.ua

 


Управління з організації процедур закупівель

Основні функції:

 • організація формування, ведення та розміщення річного плану закупівель КП "Київський метрополітен";
 • проведення закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до вимог чинного законодавства України у сфері публічних закупівель.

Телефон: (044) 238-53-17
e-mail: Z.Talash@metro.kyiv.ua

e-Квиток

Дія. Цифрова освіта

Електроні закупівлі КП «Київський метрополітен»